Friday, December 21, 2007

Sumida- Gawa (River)

IMG_8430