Thursday, December 20, 2007

Spy girls in Shinjuku


Shinjuku, originally uploaded by Michael Blamey_.